Regulamin świadczenia usługi

Niniejszy regulamin, zwany dalej regulaminem, określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu członków klubu posiadąjących kartę Megauto Club Card środkami transportu zbiorowego organizowanego, wykonywanego i nadzorowanego przez Renovum Sp. z o.o. 82-300 Elbląg, Plac Dworcowy 4, KRS numer 0000780894, NIP: 5783136728 REGON: 383114422 (właściciela serwisu Megauto.pl) zwanego dalej Organizatorem.
Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem:
1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);
2) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827);
3) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93).
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a. pojeździe – rozumie się przez to określenie narzędzia, które dostarcza Organizator
b. organizatorze – rozumie się przez to firmę Renovum Sp. z o.o. wykonującą usługi przewozowe pod marką serwisu megauto.pl
c. przewozie – rozumie się przez to przewóz osób oraz bagażu ręcznego wykonywany przez Organizatora
d. pasażerze – rozumie się przez to każdą osobę, która zapisała się do klubu Megauto Club Card (klubowicza) lub przebywa w pojeździe.
e. bilecie – rozumie się przez to kartę członkowską lub wydaną zgodę na przejazd
f. rezerwacji – rozumie się przez to ustalony termin realizacji przejazdu mailowo lub telefonicznie za potwierdzeniem pasażera
g. beneficjencie – rozumie się przez to osobą uprawnioną do skorzystania z ustalonej rezerwacji – może być to także osoba trzecia wyznaczona przez pasażera
h. płatności – rozumie się przez to przelew tradycyjny wykonany przez pasażera poprzez konto bankowe lub na poczcie
i. pakiecie – rozumie się zamówiony przez klientów klubu Megauto Club Card pakiet przejazdu 20 różnymi autami w ciągu 365 dni od momentu przystąpienia do klubu.
j. serwisie – rozumie się przez to stronę internetową pod adresem domenowym megauto.pl stanowiącą platformę komunikacyjną będącą własnością przewoźnika
k. usłudze – rozumie się przez to świadczony serwis na rzecz klienta, sprecyzowaną ofertą na serwisie Organizatora.


Niniejszy regulamin jest integralną cześcią zawieranej umowy.


Poprzez serwis organizator zobowiązuje się udostępnić dostęp do usługi oraz możliwość korzystania z wynikających z tego korzyści – zgodnie z niniejszym regulaminem lub warunkami publikowanymi na serwisie organizatora.
Organizator w trosce o zdrowie i życie pasażerów lub beneficjentów zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością i w zgodzie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
Klubowicz dokonując transakcji nabycia karty członkowskiej klubu Megauto Club Card na załączonym formularzu zamówienia oświadcza, że zapoznał z treścią niniejszego regulaminu, polityką prywatności danych osobowych i cookies oraz akceptuje zawarte w nich postanowienia porządkowe. Umowę uważa się zawartą w chwili uiszczenia wynagrodzenia w wysokości sprecyzowanej w cenniku zawartym na serwisie organizatora oraz przesłaniu uzupełnionego formularza zamówienia.
Wszystkie podane ceny w serwisie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) oraz zawierają wszelkie inne koszty dotyczące dostawy produktów składowych usługi do pasażera czy beneficjenta.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji wyprzedażowych i promocyjnych wprowadzających zmiany w wysokości ofertowanych na serwisie cen. Niniejsze uprawnienia są bez wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie tych zmian. Materiały promocyjne zawarte w serwisie Organizatora mają charakter przykładowy i mogą nieznacznie odbiegać od faktycznie realizowanej usługi.

PRAWO SPRZEDAŻY LUB WRĘCZENIA KREDYTU PRZEJAZDU
Członkowie klubu mają prawo sprzedaży kredytów przejazdu pochodzącego z ich pakietu osobom trzecim po dowolnej cenie, jak również wręczania kredytów czy wspólnego hurtowego wykorzystywania ich. Informacja o sprzedaży musi być zgłoszona do centrali firmy na adres: biuro@megauto.pl najpóźniej na 24h przed realizacją usługi wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz wieku osoby, której przejazd będzie wręczany. Informacja o przejazdach wspólnych i wręczeniu kredytu innej osobie musi być zgłoszona najpóźniej na 48h przed realizacją usługi. Dokumenty i rozliczenia dokonanej sprzedaży klubowicz z nabywcą sporządzają we własnym zakresie.

1. Pasażer przed wejściem do pojazdu jest obowiązany okazać kierowcy bilet uprawniający. Osobami uprawnionymi do kontroli biletów są kierowcy świadczący w danym czasie usługę przewozu.
2. Pasażerowie obowiązani są do podporządkowania się uwagom i wskazówkom wydawanym przez personel Organizatora
3. Trasa przejazdu jest ustalana przez kierującego pojazdem.
4. Organizator zobowiązuje się do zachowania dostarczanych pojazdów w czystości i dobrej kondycji technicznej.
5. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu.
6. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu w trakcie ruchu pojazdu
W pojazdach zabrania się:
A.otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy
B. zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia,
C. palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,
D. spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli spożycie takie może spowodować zabrudzenie odzieży pozostałych pasażerów lub zniszczenie pojazdu,
E. gry na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe.

Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków, zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w przewozie mogą być usunięte z pojazdu lub niedopuszczone do przewozu. Pasażerowi, o którym mowa w niniejszym postanowieniu nie przysługuje zwrot opłaty za przejazd.
W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np.: zagrożenie zdrowia lub życia pasażerów albo prowadzącego pojazd, popełnienia przestępstwa, rażącego naruszenia przepisów porządkowych lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, prowadzący pojazd uprawniony jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy policji lub placówki służby zdrowia.
Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz kierującemu pojazdem. Rzeczy znalezione w pojeździe można odbierać w siedzibie głównej firmy.

PRZEWÓZ BAGAŻU RĘCZNEGO
Pasażer może przewozić w pojeździe bagaż ręczny jeżeli istnieje możliwość umieszczenia bagażu w pojeździe, tak aby nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem, i nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu. Zabronione jest umieszczanie bagażu ręcznego i zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

Zabrania się przewożenia w pojazdach:
1. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia, albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd,
2. przedmiotów mogących przeszkadzać innym pasażerom lub narażać ich na niewygody,
3. przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
4. przedmiotów wywołujących odczucie odrazy,
5. przedmiotów, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów prawa.
Zabronione jest przewożenie zwierząt, z wyjątkiem:
małych zwierząt domowych innych niż psy, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim opakowaniu ( w koszach, skrzynkach, klatkach ) zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody.
Na żądanie innych pasażerów lub kierującego pojazdem pasażer jest obowiązany opuścić pojazd wraz z przewożonym zwierzęciem jeżeli zwierzę zachowuje się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych pasażerów lub mienia, lub jest uciążliwe dla pasażerów (z powodu hałasu, wyglądu, zanieczyszczenia itp.); opuścić pojazd wraz z przewożonym bagażem, jeżeli obejmuje on przedmioty określone jako uciążliwe opisane w pastanowieniach niniejszego regulaminu.
Pasażer obowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem i zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożone przedmioty i zwierzęta. Za rzeczy (bagaż) i zwierzęta, które pasażer przewozi pod własnym nadzorem, organizator odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.

Pasażer odpowiada finansowo za szkody powstałe z jego winy bez znaczenia czy skutki przewidywał czy też mógł przewidzieć. Organizator może uprawnić pasażera do poprowadzenia pojazdu, jeżeli ten posiada do tego stosowne uprawnienia. Jeżeli pasażer uprawniony do kierowania pojazdem skorzysta z pojazdu w sposób wykraczający poza rozsądne ramy, tj. rozwijając prędkość przy której nie potrafi zapanować nad pojazdem, źle oceni warunki pogodowe, źle oceni swoje umiejętności lub możliwości samochodu ponosi winę i będzie pociągnięty do odpowiedzialności prawnej za wyrządzone szkody. W przypadku przekroczenia przepisów ruchu drogowego jako uprawniony do kierowania pojazdem pasażer odpowiada za popełnione wykroczenia całkowicie we własnym zakresie.

ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA
Organizator zapewnia pasażerom anonimowość – wizerunek pasażerów może zostać utrwalony lub wykorzystany do celów prowadzonej działalności tylko za ich ustną lub pisemną wyraźnie udzieloną zgodą.
Organizator udostępni bezpieczny serwis, z którego pasażer za pośrednictwem sieci internetu będzie mógł pobrać utrwalone wcześniej dane audio-video na dysk swojego urzędzenia.
Organizator odpowiada za działania lub zaniechania własne w sytuacji rążacych zaniedbań jego pracowników na rzecz pasażera lub beneficjenta. Odpowiedzialność cywilna jest wyłączona w sytuacjach kiedy pasażer / beneficjent przyczynił się do powstania szkody.
Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw lub opóźnień w ruchu pojazdów albo zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniami wydanymi przez organy nadzoru ruchu drogowego lub inne organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.
W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu pasażerowi posiadającemu bilet, przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym podstawionym pojazdem zastępczym lub przełożenia przejazdu na inny odpowiedni czas.
W razie awarii Organizator zobowiązuje się pomóc pasażerom, dostać się we wskazane miejsce powrotu np. poprzez organizację transportu zastępczego.
Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji usługi pasażer lub beneficjent zgłasza pisemnie do organizatora na adres siedziby biura lub mailowo na adres reklamacje@megauto.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji usługi przewozu lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: dane pasażera / beneficjent, numer karty członkowskiej i opis sytuacji. Organizator zobowiązuje się do wyjaśnienia zgłoszonej sprawy rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
Ewentualne zmiany w dokonanej rezerwacji pasażer lub beneficjent zgłasza pisemnie do organizatora na adres rezerwacje@megauto.pl w terminie nie późniejszym niż 3 dni do chwili realizacji usługi przewozu. W przypadku braku stawienia się pasażera na umówioną rezerwację przejazdu Organizator po wyjaśnieniu powstałych okoliczności ma prawo potrącić 50% wartości przejazdu tytułem pokrycia poniesionych kosztów.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów pomiędzy stronami, pierwszą inicjatywą będzie poszukiwanie możliwości ich polubownego załatwienia, a jeśli to okaże się bezskuteczne wtedy sprawa skierowana będzie do właściwego sądu powszechnego.

UDZIAŁ W KONKURSACH
Konkursy realizowane przez Organizatora są ogłaszane na serwisie firmowym i posiadają odrębne regulaminy.
Każdy pasażer, który posiada kartę członkowską klubu Megauto Club Card jest automatycznie zapisywany do konkursu, chyba że jego szczegółowe wytyczne stanowią inaczej.

PRAWO DO REZYGNACJI Z UMOWY NA KAŻDYM JEJ ETAPIE
Pasażer klubowicz ma prawo do rezygnacji ze świadczenia usługi na każdym jej etapie i bez potrzeby jakiejkolwiek dodatkowej argumentacji. Chęć odstąpienia zgłaszana jest telefonicznie lub po wypełnieniu formularza odstąpienia od umowy emailowo na adres: biuro@megauto.pl. Od kwoty członkostwa potrącone zostaną płatności za wykonane przejazdy. W przeciągu 14 dni roboczych organizator zwraca środki finansowe na konto bankowe, z którego wpłynęły.

 

REGULAMINY KONKURSOWE I OFERT SPECJALNYCH

Organizatorem konkursu jest właściciel serwisu Megauto.pl. Warunkiem udziału w organizowanych konkursach jest posiadanie aktywnego członkostwa Megauto Club Card. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów konkursów, ich przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn.

Konkurs Kalendarzowy: jego warunkiem jest nabycie członkostwa Megauto Club Card najpóźniej do dnia 29.02.2020 roku i wyrażenie zgody w trakcie realizacji usług przewozowych na wykorzystanie zarejestrowanych fotografii w celu przygotowania kalendarza całorocznego na rok 2021. Klubowicze współpracując z Organizatorem konkursu wybierają najbardziej optymalne ujęcia fotograficzne celem zestawienia optymalnego designu kalendarza. Organizator konkursu produkuje gotowy kalendarz oraz dostarcza go dla klienta na własny koszt najpóźniej do 20.01.2021 roku.

Regulamin Self-Promo: jego warunkiem jest nabycie członkostwa Megauto Club Card najpóźniej do dnia 30.04.2020 roku. Klubowicze otrzymują z automatu możliwość realizacji krótkiego spotu ich promującego przy wykorzystaniu technik rejestracji foto-video-sound według sprecyzowanego wcześniej z Organizatorem scenariusza. Po nabyciu członkostwa Organizator będzie pilotował przy komunikacji z Klubowiczem założenia organizacyjne przygotowania spotu uwzględniając najszybsze możliwe opcje ich realizacji i dostawy.

Regulamin Konkursu Głównego: jego warunkiem jest nabycie członkostwa Megauto Club Card najpóźniej do dnia 30.06.2020 roku. Klubowicze wezmą udział w losowaniu cennych nagród o wartości prawie 150000 złotych. Oficjalne losowanie nagród odbędzie się 15 grudnia 2020 roku przez powołaną do tego Komisję i będzie miało charakter jawny – zarejestrowany do swobodnego wglądu dla wszystkich Klubowiczy.

LISTA NAGRÓD KONKURSU GŁÓWNEGO:
1 Miejsce: Bon na zakup samochodu osobowego o wartości 130000 PLN
2 Miejsce: 2 x opłacony abonament Megauto Club Card
3 Miejsce: Bon na realizację wymarzonej podróży o wartości 5000 PLN

polityka prywatności danych osobowych
i cookies


Firma RENOVUM Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu Pl. Dworcowy 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000780894 w dalszej części zwana „Podmiotem przetwarzającym”.

1. Klient jako Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem dot. ochrony danych osobowych, GDPR – RODO, oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

Obowiązki podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w potrzebny celu realizacji warunków regulaminu świadczenia umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji Administratora, usuwa lub zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 48 godzin.

Prawo kontroli
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować może prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum dwudniowym jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 14 dni.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania regulaminu świadczenia umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych,
o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

Czas obowiązywania umowy
1. Niniejsza polityka prywatności danych osobowych obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreślony – do czasu trwania świadczenia umowy.
2. Po wygaszeniu trwania świadczenia umowy Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych Administratora ze swojego systemu.

Rozwiązanie umowy
1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z postanowieniami polityki prywatności;
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

Zasady zachowania poufności
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

Postanowienia końcowe
1. Niniejsza polityka prywatności danych osobowych i cookies wraz z regulaminem świadczenia usług jest składową zawieranej umowy świadczenia usług. Klient podejmując współpracę z Firmą oświadcza o znajomości opisywanych wytycznych.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

COOKIES

Witryna www.megauto.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies [naturalnie trzeba tu dostosować treść do wykorzystywanych przez Ciebie plików]:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na tej stronie

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.